Vedtægter for Senior Erhverv Sydsjælland

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Senior Erhverv Sydsjælland. Foreningen har hjemsted i Næstved i Region Sjælland.

 

§ 2 Formål.

Foreningens formål er:

a)      Via selvaktivering, at medvirke til, at ikke beskæftigede jobsøgende over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet, og at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

b)      At synliggøre medlemmernes ressourcer overfor erhvervsliv, stat, region og kommune.

c)      At klarlægge og medvirke til en eventuel opgradering af medlemmernes kvalifikationer, så de til enhver tid matcher arbejdsmarkedets krav.

d)     At motivere medlemmerne til selvaktivering for at udskyde eller minimere den offentlige indsats og omkostning, idet medlemmerne er initiativtagere overfor det omgivende samfund.

 

§ 3 Aktiviteter.

Aktiviteterne består af:

a)      Etablering af internt og eksternt netværk til jobsøgning.

b)      Projektudvikling.

c)      Afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen.

d)     Videns – og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer.

e)      At fremme projekter til udvikling af nye jobområder for seniorer, eksempelvis hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer.

f)       Andre aktiviteter, der naturligt indgår i selvaktiveringen, eksempelvis lokalt samarbejde med jobcentre, andre aktører, A- kasser, lokale arbejdsgiverinteressenter og erhvervskontorer, mv.

 

§ 4 Medlemskreds og medlemsforpligtigelser.

a)      Som A-medlemmer kan optages ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år, som enten er forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns– eller fleksydelsesmodtagere, pensionister (herunder førtidspensionister), fritstillede eller jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

b)      Alle A-medlemmer, der tilhører målgruppen, skal underskrive en tro og love erklæring om, at de tilhører målgruppen. Dette gælder både medlemmer, der har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (A1-medlemmer) og medlemmer, der ikke har rådighedspligt (A2-medlemmer).

c)      A-medlemmer forpligter sig til hver måned at aflevere opgørelse over antal dagpengetimer i foreningen, hvilket er foreningens grundlag som medfinansiering. Opgørelsen afleveres til foreningens kasserer senest den 4. i følgende måned.

d)     Som B-medlemmer kan optages erhvervsaktive seniorer og andre. B-medlemmer kan normalt ikke deltage i netværkskurser arrangeret af Senior Erhverv Danmark, men kan deltage i alle andre foreningsaktiviteter.

e)      A- og B-medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelseskontingent og løbende kontingent.

f)       Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske med dags varsel. Indbetalt kontingent og frivilligt bidrag tilbagebetales ikke.

g)      Generalforsamlingen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, der objektivt modarbejder foreningens formål og retningslinier i øvrigt.

h)      Foreningen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning i forhold til behandling af personoplysninger (databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven). Foreningen skal herudover aktivt oplyse sine eksisterende og nye medlemmer om foreningens politik for behandling af medlemmernes personoplysninger via foreningens privatlivspolitik, herunder lægge denne på foreningens hjemmeside.

i)        Etik og kommunikation: Alle medlemmer har rettigheder og pligter i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen har en særlig pligt til at sikre en ordentlig tone i foreningen – internt såvel som eksternt – og forventes at gå foran som et godt eksempel til efterfølgelse.

 

§ 5 Økonomi.

a)      Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

b)   Foreningens drift og projektregnskab skal tilrettelægges således at det opfylder de til enhver tid gældende retningslinier fra Tilskudsgiver (se note 1 på sidste side).

c)      Foreningen har to regnskaber – et over bundne midler (offentlige tilskud) og et over de frie midler (kontingenter m.v.). Regnskaberne for de bundne midler revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor og afsluttes senest den 1. marts i det følgende år. De frie midler revideres af en på generalforsamlingen valgt intern revisor (medlem).

d)     Der ydes intet vederlag for det frivillige arbejde til nogen medlemmer idet der udelukkende er tale om individuel eller kollektiv jobsøgning og dermed en forbedret jobsituation for alle medlemmer.

e)      Kørsels-, rejse- og opholdsudgifter for foreningen/netværket skal afregnes efter statens regler.

f)       Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udfærdige regler, hvorefter foreningens udgiftsbilag og faktura administreres.

 

§ 6 Tegningsregler og forpligtigelser.

a)      Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden plus yderligere et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær af næstformanden plus yderligere et bestyrelsesmedlem.

b)      Ved. evt. optagelse af lån, samt pantsætning af tilgodehavender, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. En sådan handling skal godkendes på generalforsamling med 2/3 flertal.

c)      For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens midler, idet ingen medlemmer hæfter for foreningens eventuelle gæld.

 

§ 7 Generalforsamling.

a)      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

b)     Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelsen sker således, at alle medlemmer modtager dagsorden mindst 14 dage før generalforsamlings­tids­punktet.

c)      Stemmeberettigede er medlemmer, der opfylder medlemskriteriet på generalforsamlings­tids­punktet og ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Opstilling til bestyrelsesvalg skal ske enten ved fremmøde på, eller skriftlig accept til Senior Erhverv Sydsjællands generalforsamling.

d)     Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.      Formandens mundtlige beretning.

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab i forhold til årets budget – og resultataflæggelse i forhold til årets resultatmål.

4.      Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen.

5.      Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

6.      Fremlæggelse og godkendelse af økonomisk budget og resultatmål ift. Tilskudsgiver for det kommende år.

7.      Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (maks. 2 B-medlemmer). I lige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. (Genvalg kan finde sted).

8.      Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen.

9.      Valg af revisionsfirma. Valg af intern revisor.

10.  Eventuelt.

e)      Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  Dirigenten beslutter afstemning – og optællingsmetode ved alle valg.

f)       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte, samt at de påtænkte vedtægtsændringer fremgår af indkaldelsen.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Flertallet af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og ligeledes kan minimum 10 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte begrundet anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er fremsat. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 7 dage.

 

§ 9 Foreningens daglige ledelse.

a)      Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.

b)      Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

c)      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldelsesvarsel for bestyrelsesmøder. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om dagsorden og referat

d)     Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsens arbejde samt en generalforsamlingsprotokol. Protokollerne skal være tilgængelige for medlemmerne bortset fra personfølsomme oplysninger.

e)      Bestyrelsesmøder holdes mindst 6 gange årligt.

f)       Senest 7 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden skal være A-medlem på konstituerings­tids­punktet.

g)      Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden indtræder valgte suppleanter (jf. § 7.8) i bestyrelsen. En A-suppleant erstatter A- eller evt. B-medlem. En B-suppleant kan erstatter et B-medlem. En enig bestyrelse bemyndiges til at supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem fra foreningskredsen, såfremt alle valgte suppleanter er ”brugt op”.

h)      Bestyrelsen sikrer sig, at Tilskudsgiver altid har kendskab til hvem der pt. er formand, næstformand og kasserer.

i)        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et indvarslet bestyrelsesmøde. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

j)        Bestyrelsen sikrer, at medfinansiering i form af ”dagpenge timer” løbende bliver registreret efter Tilskudsgivers retningslinier – samt at antal årlige tilkomne medlemmer og antal medlemmer genindtrådt på arbejdsmarkedet, kan opgøres og dokumenteres i form af navn og adresse.

k)      Bestyrelsen sikrer, at foreningens regnskaber følger den vejledende kontoplan, at udbetalingsanmodninger til Tilskudsgiver sker via standardskema, samt sikrer dataregistrering til standardevalueringsskema.

l)        Bestyrelsen sikrer, at foreningens regnskab inkl. medfinansiering, revideres og underskrives af det generalforsamlingsvalgte revisorfirma inden generalforsamlingen.

 

§ 10 Foreningens opløsning.

a)      Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte er enige heri på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

b)      Ved ophævelse bortsælges foreningens aktiver i det omfang, de er optaget på udstyrs- og inventarlisten som anskaffet for midler, der er bevilget af Tilskudsgiver. Det ved bortsalg indkomne provenu returneres til Tilskudsgiver. Foreningens andre aktiver tilfalder en anden frivillig organisation i Region Sjælland efter den opløsende generalforsamlings bestemmelser herom.

 

§ 11 Datering.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 03-03-2020

____ _____________­­­­­­­­____________________________

Generalforsamlingens dirigent

 

Note 1: “Tilskudsgiver” er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering = STAR – nævnt i §9 h, j og k. ”Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder”.

Vedtægter for Senior Erhverv Sydsjælland tiltrådt af bestyrelsen den 3/3-2020:

___________________________           ___________________________          

Formand: Ditte Nukunu                            Næstformand: Flemming Lindegaard

___________________________           ___________________________          

Kasserer: Finn Skov Jensen                    Sekretær: Ann Jørgensen                                      

___________________________

Koordinator: Ari Nieminen