Kort om Senior Erhverv

  • Senior Erhverv er for ALLE jobsøgende 50+ årige.
  • Vi er et netværk af frivillige der skaber aktiviteter for opnå beskæftigelse
  • Består af selvstændige og lokale netværk med samarbejder med andre lokale netværk

 

Grundlag og formål

Senior Erhverv er landsdækkende frivilligt netværk for arbejdsliv til seniorer.

Netværkets formål er at skabe de bedste betingelser for seniorers egen jobsøgning, samt de bedste vilkår for seniorers egen indsats for at genvinde arbejdsliv.

Selvstændige lokalnetværk med samarbejde

Netværket Senior Erhverv består af selvstændige lokalnetværk, organiseret som foreninger med egen generalforsamling, bestyrelse og struktur.

De lokalnetværk samarbejder regionalt om erfaringsudveksling. Og landsdækkende om fælles kursusvirksomhed, målformuleringer, IT-løsninger og PR-arbejde.

Senior Erhverv har en samlende Fællesbestyrelse der understøtter de lokale netværk og ansætter landskoordinator udpeget af den statslige Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Samarbejdet understøttes af  fællesudvalg, hvor medlemmerne rekrutteres fra lokalnetværkene.

Eksternt samarbejder Senior Erhverv lokalnetværkene med kommuner, a-kasser og andre deltagere i jobformidlingen.

Netværksstruktur

Lokale Senior Erhverv netværk er typisk bygget op om opgaver med henblik på

  • virksomhedskontakt
  • medlemsservice
  • funktioner som IT og PR
  • administration

Alle aktiviteter i lokalnetværkene beror på medlemmers frivillige indsats. Aktiv indsats i Senior Erhverv kræver ikke tilladelse af jobcenter eller a-kasse.

Målgruppe for medlemskab

Ideen til Senior Erhverv opstår 1995 i Svendborg. Som forum, hvor ledige seniorer udvikler erfaring og viden for at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. I 1996 belønnes initiativet med tilskud fra en virksomhedspulje under Socialministeriet. Ideen og initiativet breder sig som en bevægelse, og Senior Erhverv bliver landsdækkende. Formidling af statsstøtte overtages af styrelser med skiftende betegnelser; nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet.

l de første år er statsstøtte givet med henblik på at samle ledige seniorer omfattet af beskæftigelseslovgivningen til fælles indsats for varigt ustøttet fuldtidsbeskæftigelse. Dette formål er stadigvæk en grundlæggende del af fællesindsatsen for netværket Senior Erhverv.

Siden 2008 har Senior Erhverv aktivt arbejdet for at forlænge seniorers arbejdsliv, dvs. øge den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder og skabe mulighed for at den enkelte kan arbejde så længe den enkelte ønsker det.   

Senior Erhverv henvender sig til:

  • ledige over 50 år, som søger fuldtidsbeskæftigelse
  • ledige over 50 år, som søger deltidsbeskæftigelse 
  • efterlønnere og pensionister, som søger deltid- eller fuldtidsjob

 

Tilskud og vilkår

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrer fordeling af midler fra den såkaldte SATS-pulje til Senior Erhvervs fællesaktiviteter og de enkelte lokalnetværk. Styrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler og betingelser for tildeling af SAA-puljemidler.

Midler til fællesaktiviteter dækker samarbejdsaktiviteter, fælles PR-materialer og publikationer, landsdækkende kurser for medlemmer af lokalnetværkene.

Fælles kursusvirksomhed omfatter medlemsintroduktion og emner som virksomhedskontakt og netværksaktivitet.

Alle netværksaktiviteter er aktiv jobsøgning og er ikke i konflikt med krav fra ex. jobcenteret 

 

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.